زمین‌های طرح اقدام ملی مسکن در ۱۴ شهرستان آماده است

پنجره‌ایرانیان؛ مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان ای