افزایش قابل‌ملاحظه تولید پودر آلومینا در جهان

پنجره‌ایرانیان؛ تولید پودر آلومینا در جهان در ماه مارس، 10 میلیون و 943 هزار تن برآورد شده که نسبت به ماه پیش از آن، رشد قابل‌ملاحظه و چشمگیری داشته است؛ به‌نحوی‌که میزان تولید پودر آلومینا در جهان در ماه فوریه 10 میلیون و 420 هزار تن بود و در مدت یک ماه، افزایش 5 درصدی را در این زمینه شاهد هستیم. این میزان نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته که 11 میلیون و 770 هزار تن بود، یک درصد افت داشته است.
  • دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 ساعت 16:21

به گزارش فلزات آنلاین، همان‌طور که در نمودار 1 آمده است، کشور چین که بزرگ‌ترین تولیدکننده آلومینا در جهان است، در ماه فوریه، پنج میلیون و 445 هزار تن آلومینا تولید کرد و تولید این ماده در کشور چین در ماه مارس 2 درصد افزایش یافت و به پنج میلیون و 570 هزار تن رسید. این میزان نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته که میزان تولید آلومینا در کشور چین، 6 میلیون و 47 هزار تن بود، 477 هزار تن افت را تجربه کرده است.

همچنین، اقیانوسیه که دومین منطقه‌ای است که بیشترین میزان تولید پودر آلومینا را در جهان دارد، در ماه فوریه، یک‌میلیون و 619 هزار تن از این ماده را تولید کرد و میزان تولید آن در ماه مارس به یک‌میلیون و هزار تن 741 رسید. به‌این‌ترتیب، تولید آلومینا در اقیانوسیه 8 درصد رشد داشته است. این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، یک درصد رشد داشته است.

میزان تولید پودر آلومینا در آمریکای جنوبی، در ماه فوریه، حدود یک 983 هزار تن بود و در ماه مارس تولید آلومینا در این منطقه، 6 درصد افزایش یافت و به یک‌میلیون و 46 هزار تن رسید. چنانچه نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته، 36 درصد رشد داشت. در ماه مارس میزان تولید پودر آلومینا در آمریکای شمالی، به 222 هزار تن رسید که نسبت به ماه فوریه که تولید پودر آلومینای این منطقه، 217 هزار تن بود، شاهد افزایش 2 درصدی میزان تولید هستیم. این میزان نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته، 6 درصد کاهش داشت. درمجموع، میزان تولید پودر آلومینای قاره آمریکا در ماه فوریه، یک‌میلیون و 200 هزار تن بود که در ماه مارس به یک‌میلیون و 268 هزار تن افزایش یافت.

همچنین، کل تولیدات پودر آلومینا آفریقا و آسیا (به‌جز چین) در ماه مارس، به 957 هزار تن رسید که نسبت به ماه گذشته که تولیدات این دو قاره 858 هزار تن بود، 12 درصد افزایش تولید داشته است و نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته که میزان تولید 896 هزار تن بود، 7 درصد رشد را تجربه کرد.

در ماه مارس، اروپای غربی 489 هزار تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با ماه گذشته که 453 هزار تن تولید داشت، 8 درصد افزایش تولید را شاهد هستیم و اروپای شرقی و مرکزی، در ماه فوریه، 355 هزار تن تولید داشت. در ماه مارس، میزان تولیدت این منطقه، 6 درصد رشد داشت و به 375 هزار تن رسید که نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته، هیچ‌گونه افزایش یا کاهشی نداشته است. درمجموع، تولید پودر در اروپا، در ماه فوریه 808 هزار تن بود که میزان تولید آن در ماه مارس افت داشت و به 864 هزار تن رسید.


ثبت نظر

ارسال