هجوم سرمایه‌گذاران مسکن به شمال پایتخت

پنجره‌ایرانیان؛ آمارهای غیررسمی از رشد بی‌ضابطه نرخ‌های پیشنهادی نسبت به قیمت‌های قطعی در مناطق یک تا سه پایتخت در خردادماه