بی‌تعادلی عرضه با تقاضا در بازار مسکن

پنجره‌ایرانیان؛ در شرایطی که حدود نیمی از معاملات در واحدهای کمتر از ۸۰ مترمربع انجام می‌شود، طرف عرضه کماکان به تولید واحدهای بالای ۸۰ متر می‌پردازد.