نبض بازار مسکن در ۲۲ منطقه پایتخت

پنجره‌ایرانیان؛ آمار از افت ماهیانه معاملات مسکن در ۱۳ منطقه از شهر تهران حکایت دارد و با اینکه خریدوفروش در ۹ محدوده ازجمله منطقه یک با رشد مواجه بوده، شاخص