آشنایی با تنها غول نفتی طرفدار واقعی انرژی پاک

پنجره‌ایرانیان؛ از ۱۷.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی بادی و خورشیدی که قرار است تا پنج سال آینده توسط غول‌های ن