ظاهر و باطن وام مسکن ۹۹

پنجره‌ایرانیان؛ سبد تسهیلات ساخت مسکن بعد از افزایش وام خرید،‌ با ۳۶ حالت پرداخت به لحاظ «سقف و نوع وام، نوع سازند