استخدام کارشناس فروش شرکت دیدگاه نوین

  • شنبه 1 دی 1397 ساعت 12:49

 شرکت دیدگاه نوین در نظر داردبرای تکمیل کادر فروش خود نسبت به استخدام یک همکار فروش و یک کارشناس فروش اقدام نماید.

شماره تماس: 

٥٥٥١٩٨٥٦
ارسال رزومه به ٠٩٣٠٣٠٠١٠٢٣

 


ثبت نظر

ارسال