گزارش تصویری نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اردبیل - خرداد 95