گزارش تصویری دومین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان مصلی تهران - اردیبهشت 95