بازدید فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی واناوین

بازدید فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی واناوین

پنجره ایرانیان؛ کارشناسان فنی واناوین برگزاری دوره‌های پیشرفته آموزشی و بازدید فنی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید دروپنجره تحت پوشش خود را آغاز کردند....

بازدید فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی واناوین

بازدید فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی واناوین

پنجره‌ایرانیان؛ کارشناسان فنی واناوین از اردیبهشت‌ماه امسال بازدید فنی از کارخانجات و کارگاه‌های تولید در و پنجره و برگزاری دوره‌های آموزشی را شروع کرده‌اند....