مقایسه رفتار آزمون مربوط به پنجره ساخته‌شده با پروفیل سری 60 و نوار آب‌بندی دومنظوره و پروفیل سری 60  و نوار آب‌بندی تک سوراخ و دو سوراخ (لاستیک ضربه‌گیر و شیشه‌گیر)

مهندس امین مویدفر، مدیر بازرگانی و کارشناس ارشد فنی/مهندس امیر آزادی، مدیر کارخانه و سرپرست فنی ادامه مطلب

مطالعه پارامتری پنجره دو جداره

مهندس امین مویدفر به همراه دکتر غزال ابراهیمی و دکتر دانیل اوگالدو دیلاوگا ادامه مطلب